Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Wsparcie rynku produktów pszczelich

Korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarstwa umożliwia, zatwierdzony przez Komisję Europejską, Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2013/14, 2014/15 i 2015/16. W oparciu o ten program Agencja Rynku Rolnego (ARR) realizuje działania w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/15; 2015/16”.

Pomoc finansowa w ramach mechanizmu kierowana jest do branży pszczelarskiej, gdzie końcowymi odbiorcami pomocy będą gospodarstwa pasieczne posiadające weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisane do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, w których imieniu o refundację środków finansowych mogą ubiegać się podmioty uprawnione (związki pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy, spółdzielnie pszczelarskie, grupy producenckie pszczelarzy, jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską). Odbiorcą końcowym może być beneficjent pomocy wyłącznie w ramach jednej organizacji pszczelarskiej.

Refundacji podlegają całkowite lub częściowe, w zależności od kierunku wsparcia, koszty netto poniesione na realizację następujących działań: przeprowadzenie szkoleń, zakup sprzętu pszczelarskiego, zakup leków do zwalczania warrozy, zakup lawet do przewozu uli, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich oraz wdrażanie programów badawczych.

Omówimy w skrócie wybrane działania dostępne w ramach mechanizmu, które mogą najbardziej zainteresować pszczelarzy jako końcowych odbiorców pomocy.

Zakup sprzętu pszczelarskiego

Celem działania jest poprawa produkcji pasiecznej, poprawa jakości pozyskiwanych produktów pszczelich oraz wzmocnienie procesów modernizacyjnych gospodarstw pasiecznych. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 15 rodzin pszczelich. Natomiast pszczelarz, który jest samoistnym lub zależnym posiadaczem gospodarstwa o wielkości ekonomicznej równej lub większej niż 4 ESU (Europejska Jednostka Wielkości Ekonomicznej), nie może korzystać z tego działania. Przez gospodarstwo rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim i posiadających pasieki o różnych nr weterynaryjnych lub wpisane pod różnymi nr w rejestrze PLW, Agencja będzie traktować jako wspólną własność, z wyjątkiem kiedy osoby te przedstawią dokument stwierdzający rozdzielność majątkową. Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, w tym kompletnych uli wszystkich typów. Maksymalna kwota refundacji dla poszczególnych gospodarstw pasiecznych stanowi 60% ceny netto zakupu przy założeniu, że kwota ta nie przekroczy kwoty wynikającej z iloczynu 70 zł i posiadanej liczby rodzin pszczelich i nie będzie wyższa niż 10 000 zł. W przypadku zakupu uli, jeden odbiorca końcowy może otrzymać refundację kosztów ich zakupu w liczbie nie większej niż 20% liczby posiadanych przez siebie rodzin pszczelich. 

Zakup leków do zwalczania warrozy

Celem działania jest ograniczenie występowania warrozy w Polsce. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup leków do zwalczania warrozy pod warunkiem, że są dopuszczone do obrotu na terenie Polski oraz środków do walki z warrozą (tj. kwas mrówkowy, szczawiowy, mlekowy i octowy) - wyłącznie do pasiek prowadzących produkcję ekologiczną. Refundowane są koszty poniesione na zakup środków do zwalczania warrozy dla pasiek posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW, które złożą do powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia warrozy. W przypadku zakupu środków ekologicznych, dodatkowo posiadających certyfikat gospodarstwa ekologicznego. Odbiorcy leków zobowiązani są do posiadania w książce leczenia zwierząt aktualnego wpisu lekarza weterynarii, potwierdzającego zakup leków. Refundacji podlega do 80% poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej. 

Zakup przyczep (lawet) do przewozu uli

Celem działania jest racjonalizacja prowadzenia wędrownej gospodarki pasiecznej poprzez zapewnienie pszczelarzom dostępności do przyczep (lawet) oraz zachęcenie grup drobnych pszczelarzy do wspólnego przewożenia uli na pożytki, co powinno spowodować zwiększenie produkcji miodu i innych produktów pszczelich oraz zapylanie roślin na jak największym obszarze kraju. Końcowym odbiorcą pomocy może być pszczelarz, który posiada co najmniej 30 rodzin pszczelich. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być mniejsza niż 4 ESU. Refundacji podlegają koszty poniesione na zakup przyczep (lawet) do przewozu uli. Refundacją nie są objęte koszty poniesione na tworzenie prototypów przyczep (lawet), zakup przyczep rolniczych, samochodów z nadbudowaną przyczepą, koszty homologacji, rejestracji, ubezpieczenia oraz koszty transportu. Refundacji podlega do 60 % poniesionych kosztów netto, do wysokości kwoty umownej. Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu końcowemu odbiorcy (pszczelarzowi) w ramach tego działania, w okresie jednego sezonu nie przekroczy 70 zł w przeliczeniu na jedną rodzinę pszczelą i nie będzie wyższa niż 10 000 zł.

Zakup pszczół

Celem działania jest podniesienie wartości użytkowej pogłowia pszczół, zwiększenie wydajności rodzin pszczelich, zwiększenie ich liczby oraz zapewnienie zapylania roślin na jak największym obszarze. Refundacji podlega do 70% poniesionych kosztów netto (do wysokości kwoty umownej) poniesionych na zakup matek pszczelich nieunasiennionych, unasiennionych naturalnie bądź sztucznie ze sprawdzonym czerwieniem pochodzących z linii hodowlanych pszczół, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, pakietów, odkładów pszczelich dokonanych wyłącznie na potrzeby gospodarstw pasiecznych, posiadających weterynaryjny numer identyfikacyjny lub wpisanych do rejestru PLW. Pszczelarz (końcowy odbiorca pomocy) w danym sezonie nie może otrzymać więcej matek, pakietów lub odkładów pszczelich łącznie, niż 50% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich. Pszczelarz ubiegający się o refundację pakietów i odkładów, w danym sezonie nie może otrzymać ich łącznie więcej niż 20% liczby posiadanych przez niego rodzin pszczelich.

Pszczelarze zainteresowani skorzystaniem ze wsparcia w ramach opisanego mechanizmu powinni się kontaktować z właściwymi podmiotami uprawnionymi (związki, stowarzyszenia, zrzeszenia, spółdzielnie, grupy producentów pszczelarzy), które opracowują i składają do ARR projekty, oparciu o zapotrzebowanie od swoich członków. Wykaz organizacji pszczelarskich zrzeszonych w Polskim Związku Pszczelarskim znajduje się na stronie internetowej www.zwiazek-pszczelarski.pl .

   Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny, a szczegółowe warunki uczestnictwa w echanizmie, jak też niezbędne formularze, udostępniane są w centrali, oddziałach terenowych oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego pod adresem: www.arr.gov.pl .  

Andrzej Niedźwiedzki, Oddział Ostrołęka

Źródła:

 1. Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich. Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelich na lata 2014/2015 i 2015/2016 (Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2014/Z Prezesa ARR z dnia 10/04/2014).
 2. www.arr.gov.pl
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.