Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

„Dobrostan zwierząt” 2021 - zmiany dotyczące dobrostanu loch, krów i rozszerzenie wsparcia o dobrostan owiec

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało 23 grudnia 2020 r. projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W 2021 roku płatności na realizację programu  „Dobrostan zwierząt”, wcześniej wprowadzone pakiety mają nadal obowiązywać z niewielkimi zmianami, zapisanymi w rozporządzeniu.

1.1 dobrostan loch

Dla wariantu 1.1 dobrostan loch zostaje dopuszczone czasowe utrzymywanie loch w systemie jarzmowym, przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym.

Hodowca oświadczający w planie poprawy dobrostanu, że lochy będą utrzymywane w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni w okresie okołoporodowym, będzie miał obowiązek prowadzenia rejestru sposobu utrzymywania loch w okresie okołoporodowym (na formularzu udostępnionym przez ARiMR).

W rejestrze tym zostanie zapisana data wyproszenia każdej lochy i liczba prosiąt od niej odsadzonych wraz z podaniem terminów utrzymywania zwierzęcia w systemie jarzmowym. Jeżeli rolnik w planie poprawy dobrostanu oświadczy, że będzie utrzymywał lochy czasowo w systemie jarzmowym ma obowiązek zapisania w rejestrze informacji dotyczących każdej lochy, nawet jeżeli któraś z nich, a nawet wszystkie nie będą utrzymywane w systemie jarzmowym. W tej sytuacji nie wpisuje się jedynie terminu utrzymywania w systemie jarzmowym, ale trzeba podać datę wyproszenia i liczbę odsadzonych prosiąt.

Rejestr ten rolnik dostarczy do kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 15-31 marca roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności w ramach wariantu dotyczącego dobrostanu loch. Projekt rozporządzenia przewiduje także możliwość złożenia oświadczenia o planowanym utrzymywaniu loch w systemie jarzmowym przez okres nie dłuższy niż 8 dni dla rolników, którzy korzystali z wariantu 1.1 w roku 2020.

Po wprowadzeniu tej zmiany nie będzie konieczności sporządzenia nowego planu poprawy dobrostanu zwierząt, jeżeli nie zaszły inne istotne zmiany dotyczące utrzymywanych loch.

1.2 dobrostan tuczników

Dla wariantu 1.2 dobrostan tuczników zmiana polega na tym, że do płatności dobrostanowej będą kwalifikowały się tuczniki, które pochodzą od loch z gospodarstw realizujących wariant dotyczący dobrostanu loch. Stanie się tak nawet w sytuacji, kiedy na dzień złożenia wniosku dla pakietu 1.1, liczba wszystkich loch utrzymywanych w gospodarstwie rolnym jest większa niż maksymalna liczba loch określona w planie poprawy dobrostanu zwierząt. Warunkiem jest, aby to przekroczenie nie było wyższe niż 5% liczby wskazanej w planie.

Dobrostan krów mlecznych

2.1 – wypas i 2.2 – zwiększona powierzchnia w budynkach

Dla wariantów 2.1 i 2.2 dotyczących krów mlecznych (wypas i zwiększona powierzchnia w budynkach) wysokość dopłaty będzie zależała od liczby posiadanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych:

 • gospodarstwa posiadające od 1 do 100 sztuk otrzymają 100% stawki płatności,
 • gospodarstwa posiadające 101-150 sztuk – 75% stawki płatności,
 • gospodarstwa posiadające powyżej 150 krów mlecznych otrzymają 50% stawki płatności.

2.3 Dobrostan krów mamek

Projekt rozporządzenia wprowadza na stałe zasadę, że w przypadku, gdy wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej zostanie złożony po 1 kwietnia, to wymóg dotyczący zapewnienia co najmniej 140 dni wypasu zwierzętom może być realizowany od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu składanym do kierownika biura powiatowego Agencji. Oświadczenie to zawiera również datę rozpoczęcia wypasu.

3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach

Projekt nowych przepisów wprowadza dodatkowy pakiet 3.1. Dobrostan owiec – zwiększona powierzchnia w budynkach. Aby przystąpić do realizacji tego wariantu, rolnik musi na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej:

 • posiadać co najmniej jedną samicę z gatunku owca domowa (Ovis aries), w wieku co najmniej 12 miesięcy, oznakowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz zarejestrowaną w rejestrze zwierząt gospodarskich,
 • posiadać plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przez uprawnionego doradcę,
 • w sezonie wegetacyjnym (1 kwietnia – 15 października) zapewnić dostęp do pastwiska lub wybiegu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym grupom technologicznym zwierząt z gatunku owca domowa, przez co najmniej 120 dni.

    Zapewnić wszystkim zwierzętom z gatunku owca domowa powierzchnię bytową w pomieszczeniach większą przynajmniej o 20% w stosunku do wymaganego przepisami prawa minimum.

Podstawą płatności jest średnia liczba samic z gatunku owca domowa w wieku co najmniej 12 miesięcy. Owce te muszą być utrzymywane przez rolnika w gospodarstwie rolnym (we wszystkich siedzibach stad) od 16 października roku złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej do 14 marca kolejnego roku. Ta średnia będzie ustalana jako iloraz sumy dziennych liczb tych owiec i liczby dni w tym okresie.

Warunkiem przyznania płatności będzie dostarczenie kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt oraz oświadczenia potwierdzającego zapewnienie dostępu do wybiegu lub wypasu.

Stary, nowy plan i czas na zmiany

Doprecyzowano, że w przypadku wysokości kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych – 15% wypłaconej płatności dobrostanowej odnosi się do płatności w ramach danego wariantu.

Zgodnie z nowymi przepisami rolnik, który kontynuuje realizację tego samego wariantu, nie sporządza nowego planu poprawy dobrostanu, jeżeli nie nastąpiły istotne zmiany. W takiej sytuacji hodowca dostarcza do ARiMR oświadczenie o braku zmian w planie. W przypadku niedostarczenia wymaganych kopii stron planu poprawy dobrostanu zwierząt lub druku oświadczenia o braku zmian w planie poprawy dobrostanu oraz oświadczenia o zapewnieniu wypasu dla wariantów 2.3 i 3.2 kierownik ARiMR wzywa rolnika do uzupełnienia braków. Jeśli rolnik nie dostarczy wymaganych przepisami dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Agencji, płatność dobrostanowa mu nie przysługuje.

Określono także, że 31 maja roku, w którym został złożony wniosek, jest ostatecznym terminem składania zmian do wniosku.

Ponadto wprowadzono zmiany dotyczące spadkobierców i katalogu uchybień dla wariantu wypasu i krów mamek, a także zapewnienia krowom mlecznym w budynkach większej powierzchni bytowej.

Wszelkie informacje i pomoc w zakresie sporządzania „Planu poprawy dobrostanu” udzielają doradcy MODR Warszawa.

Opracowanie:

Katarzyna Zybert

MODR Oddział Siedlce

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Krzysztof Szumski

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Józef Jan Romańczuk

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.