Skip to main content
MODR Warszawa:  ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  | ikona 22 571 61 00 

Szkolenia podstawowe dla rolników

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie podjął realizację projektu w ramach interwencji Doskonalenie zawodowe rolników moduł 1: Szkolenia podstawowe dla rolników objętej Planem Strategicznym na lata 2023-2027

W ramach interwencji, od 2024 roku, prowadzone będą bezpłatne szkolenia podstawowe dla rolników, obejmujące tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych.

Szkolenia skierowane są do:

 • rolników,
 • domowników rolników,
 • małżonków rolników,
 • osób zatrudnionych w rolnictwie,
 • młodych rolników (podlinkować -  osoba, której przyznano pomoc w ramach interwencji I.11 „Premie dla młodych rolników, realizowanej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (ostateczny odbiorca szkolenia musi mieć już zawartą umowę o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.11))

Szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostka realizująca szkolenia: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie 

Zakres tematyczny oraz warunki realizacji operacji są określane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z osobą odpowiedzialną za organizację danego szkolenia.

Zakres tematyczny:

Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt”.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W PS WPR przewidziano instrumenty wsparcia beneficjentów promujących praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, w tym obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, ale dobrowolne dla rolnika ekoschematy. Ekoschematy obszarowe są nową interwencją środowiskową realizowaną w ramach płatności bezpośrednich. Przedmiotowe szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu informacji na temat ekoschematów obszarowych możliwych do realizacji od 2023 r.

Harmonogram szkoleń | Ramowy program szkolenia
Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschemat – Dobrostan zwierząt”.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji na temat Ekoschematu – Dobrostan zwierząt. Głównym celem tej interwencji jest zapewnienie zwierzętom podwyższonych warunków dobrostanowych oraz wsparcie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie pod kątem ekonomicznym. Biorąc udział w szkoleniu znajdziecie Państwo odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące poszczególnych wariantów tego ekoschematu.

Harmonogram szkoleń | Ramowy program szkolenia
Normy i wymogi warunkowości

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt”.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W PS WPR przewidziano instrumenty wsparcia beneficjentów promujących praktyki rolnicze korzystne dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt, w tym obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, ale dobrowolne dla rolnika ekoschematy. Ekoschematy obszarowe są nową interwencją środowiskową realizowaną w ramach płatności bezpośrednich. Przedmiotowe szkolenie ma na celu przybliżenie Państwu informacji na temat ekoschematów obszarowych możliwych do realizacji od 2023 r.

Harmonogram szkoleń | Ramowy program szkolenia
Współpraca rolników

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Współpraca rolników”.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zakres szkolenia stanowi jedno ze źródeł informacji dotyczących wspólnych form działalności rolników oraz korzyści dla członków grupy czy organizacji  producentów płynących ze wspólnych działań takich jak wspólna sprzedaż czy wspólne zakupy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną informacje nt. możliwości uzyskania przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wsparcia finansowego w ramach różnych interwencji Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.

Harmonogram szkoleń | Ramowy program szkolenia
Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

Blok WODA - Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem wodą na poziomie gospodarstwa.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia w gospodarstwie rodzaje inwestycji, które mają na celu wspieranie zrównoważonego gospodarowania wodą.

Blok GLEBA – Szkolenia dotyczące inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji związanych z gospodarowaniem glebą w gospodarstwie.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie oraz ochronę zasobów glebowych, które stanowią warunek  konieczny zapewnienia obecnym i przyszłym pokoleniom stabilności i bezpieczeństwa żywnościowego. Zapewnienie prawidłowych funkcji gleb oraz ich potencjału produkcyjnego jest uzależnione od stosowania właściwych praktyk w rolnictwie, m.in. poprzez ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, racjonalną gospodarkę nawozową, zwiększenie sekwestracji węgla w glebie, utrzymanie lub poprawę różnorodności biologicznej gleby, zapobieganie erozji oraz zagęszczeniu gleby. 

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe do wprowadzenia rodzaje inwestycji, poprzez które możliwe jest ograniczenie negatywnego odziaływania działalności rolniczej na glebę. 

Blok POWIETRZE - Szkolenia dotyczące inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot szkolenia dotyczy inwestycji poprawiających jakość powietrza.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR) stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym zmniejszenie obciążeń dla środowiska poprzez ograniczenie emisji wpływających na powietrze (gazy cieplarniane, amoniak, odory).

Podczas szkolenia przedstawione zostaną różne możliwe rodzaje inwestycji, które mogą stanowić narzędzia do redukcji emisji z rolnictwa. Wiedza w zakresie odpowiedniego przechowywania nawozów naturalnych, systemów oczyszczania powietrza z budynków inwentarskich, niskoemisyjnego utrzymania zwierząt gospodarskich czy zmniejszenia zużycia mineralnych nawozów azotowych i technik aplikacji nawozów pozwoli realizować praktyki wykraczające poza powszechnie stosowane metody produkcji w gospodarstwie z korzyścią dla jakości powietrza.

Udział w szkoleniu pozwoli dowiedzieć się z jakich Interwencji PS WPR, których celem jest   poprawa jakości powietrza, można skorzystać w gospodarstwie. 

Blok KLIMAT - Szkolenia dotyczące inwestycji chroniących klimat.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze oraz klimat w kontekście wdrażania Interwencji PS WPR „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”. Przedmiot  szkolenia dotyczy inwestycji chroniących  klimat.

Szkolenie jest organizowane przez wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego w ramach modułu 1 Szkolenia podstawowe dla rolników Interwencji 14.1 Doskonalenie zawodowe rolników objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska to jedne z najpoważniejszych problemów, przed którymi stoi współczesny świat. Zjawiska te są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany klimatyczne przyspieszają degradację środowiska naturalnego, a niezrównoważone wykorzystywanie jego zasobów coraz silniej oddziałuje na zmiany klimatyczne. Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 stanowi narzędzie wsparcia zrównoważonych metod gospodarowania promujących działania przyjazne klimatowi i środowisku, chroniące glebę, wodę i powietrze oraz różnorodność biologiczną.

Szkolenie z tego zakresu stanowi jedno ze źródeł informacji upowszechniających zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym ochronę klimatu. Udział w szkoleniu pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu zmian klimatu na rolnictwo oraz w jaki sposób, wprowadzanie określonych inwestycji, ważnych dla klimatu, przyczyni się do łagodzenia tych zmian. 

Dostępny na naszej stronie harmonogram szkoleń obejmuje bieżący miesiąc.

Harmonogramy na kolejne miesiące pojawią się wkrótce.

 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

  Dyrektor MODR Warszawa: Łukasz Lewandowski
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Anna Kempińska
  Zastępca dyrektora MODR Warszawa: Adam Tarkowski

  ul. Czereśniowa 98, 02-456
  tel. 22 571 61 00 | fax. 22 571 61 01
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Bielice

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Ćwikliński

  Bielice 19, 96-500 Sochaczew 
  tel. 46 862 00 40 | fax.46 862 00 52
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Ostrołęka

  Dyrektor Oddziału: Bogdan Bagiński

  ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka,
  tel. 29 760 03 69 - fax. 29 769 49 53
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Płock

  Dyrektor Oddziału: Wojciech Banaszczak

  ul. Zglenickiego 42 D, 09-411 Biała
  tel./fax: 24 269 77 00
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

 • MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku

  Dyrektor Oddziału: Agata Sosińska-Osiecka

  ul. H Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk
  tel: 23 663 07 00, fax: 23 662 99 50
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 700 - 1500

 • MODR Warszawa oddział Radom

  Dyrektor Oddziału: Marcin Kaca

  ul. Chorzowska 16/18, 26-600 Radom,
  tel./fax 48 365 02 06 wew. 104
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 730 - 1530

 • MODR Warszawa Oddział Siedlce

  Dyrektor Oddziału: Dariusz Ślęczkowski

  ul. Kazimierzowska 21, 08-110 Siedlce
  tel. 25 640 09 11, fax. 25 640 09 12
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek, 700 - 1500

Copyright 2011 - 2024 MODR | Przeglądając stronę, akceptujesz naszą politykę prywatności.